Zakaz reklamy aptek będzie poprawiony? | farmacja.pl

Zakaz reklamy aptek będzie poprawiony?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-27 08:43:52 /

Zdaniem ministerstwa zdrowia obowiązujący od 2012 roku zakaz reklamy aptek nie powinien prowadzić do zakazywania aptekom działań zmierzających do podnoszenia standardów świadczonych usług farmaceutycznych (np. udogodnień dla seniorów), czy angażowania się aptek w inne, społecznie korzystne, inicjatywy (np. udział w kampaniach prozdrowotnych). Tymczasem inspekcja farmaceutyczna uznaje za działanie promocyjne, udział apteki w programie "Karta Dużej Rodziny", co budzi coraz większą konsternację...

W Sprawozdaniu z wykonania ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 1377) czytamy m.in.: „[…] Minister Zdrowia ocenia pozytywnie funkcjonowanie zakazu reklamy aptek i ich działalności jako środka, który doprowadził do zlikwidowania agresywnych praktyk reklamowych, prowadzących do zwiększania (i tak dużej) konsumpcji leków w Rzeczypospolitej Polskiej i degradacji funkcji, jaką powinna pełnić apteka w systemie opieki zdrowotnej. Przyjęty przepis nie powinien jednak prowadzić do zakazywania aptekom prowadzenia działań zmierzających do podnoszenia standardów świadczonych usług farmaceutycznych (np. udogodnień dla seniorów), czy angażowania się aptek w inne, społecznie korzystne, inicjatywy (np. udział w kampaniach prozdrowotnych). Celem zakazu reklamy aptek nie jest bowiem zahamowanie przejawów zdrowej konkurencji na rynku aptek”.

Ten cytat przytacza poseł Paweł Skutecki w swojej interpelacji do Ministra Zdrowia sprzed kilku tygodni. Wymienia on, że w aktualnym stanie prawnym – ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – niemożliwe jest m.in.:

uczestnictwo aptek w programach prospołecznych, takich jak Karta Dużej Rodziny czy Karta Seniora,
uczestnictwo w akcjach organizowanych przez domy pomocy społecznej, organizacje charytatywne itd.,
informowanie o udzielanej w aptece opiece farmaceutycznej oraz innych usługach farmaceutycznych,
informowanie o prowadzeniu przez aptekę akcji profilaktycznych, polegających np. na pomiarze ciśnienia czy obsłudze glukometrów,
komunikowanie o akcjach z zakresu promocji zdrowia,
informowanie o legalnie działających aptekach internetowych, np. poprzez podawanie strony internetowej apteki internetowej.

Poseł Skutecki przypomina, że Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Mimo coraz szerszego pakietu zniżek i dodatkowych uprawnień jest dziedzina niedostępna dla programu prospołecznego, jakim jest bez wątpienia Karta Dużej Rodziny.

- W odpowiedzi na zapytanie nr 8313 w sprawie poszerzenia zakresu Karty Dużej Rodziny zadane w VII kadencji Sejmu możemy przeczytać: „Podpisanie przez apteki umowy ws. przyznania członkom rodzin wielodzietnych uprawnień na podstawie Karty Dużej Rodziny wiąże się z działaniami promocyjnymi mającymi na celu zachęcenie do skorzystania z ich usług. Dane podmiotów Karty Dużej Rodziny zamieszczane są w wykazie na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto podmioty mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach reklamowych oraz informacyjnych. Powyższe działania, zdaniem Ministerstwa Zdrowia, do którego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się o wydanie opinii dotyczącej podpisywania z aptekami umów ws. przyznania członkom rodzin wielodzietnych uprawnień, mogą mieć znamiona zakazanej reklamy. Zgodnie z art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne: „Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego” - cytuje poseł dodając też, że Ministerstwo Zdrowia zaznaczyło także, że oceny tego, czy dane działanie jest reklamą, czy też nie, dokonują wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny.
Główny Inspektor Farmaceutyczny w odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wydanie opinii w ww. sprawie stwierdził, że przystąpienie aptek do Karty Dużej Rodziny wiąże się z działaniami promocyjnymi na ich rzecz, co jest prawnie zakazaną reklamą. Dla potwierdzenia swojej opinii przywołał treść wyroku z dnia 10 grudnia 2012 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1756/12) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: „(…) reklamą apteki, jest każdego rodzaju informacja, której celem jest zachęta do nabycia oferowanych przez aptekę towarów lub skorzystania z określonych usług. Reklama może przyjmować różne formy, w szczególności: haseł, sloganów, spotów TV, ulotek, billboardów, folderów czy gazetek. Za reklamę apteki zostały również uznane czynności polegające na wręczeniu bonów rabatowych, umieszczanie obok nazwy apteki „niskie ceny”, „wysokie rabaty”. (…) Ponadto na gruncie art. 94a ustawy Prawo Farmaceutyczne za reklamę apteki i jej działalności uznaje się każde działanie poza informowaniem o lokalizacji i godzinach pracy apteki”. Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego, „działania mające na celu niesienie pomocy dla rodzin wielodzietnych nie mogą ani naruszać obowiązującego prawa, ani też zmierzać do jego obejścia”. W związku z powyższym, w świetle obowiązujących przepisów, udział aptek w rządowej inicjatywie Karta Dużej Rodziny nie jest możliwy”.

- Reasumując, podpisanie przez apteki umowy w sprawie przyznania członkom rodzin wielodzietnych uprawnień na podstawie Karty Dużej Rodziny jest traktowane jako prawnie zakazana reklama. Ten problem dotyczy również Karty Seniora, bo i tu przyznanie uprawnień będzie traktowane jako prawnie zakazana reklama - pisze w swojej interpelacji poseł Paweł Skutecki.

Parlamentarzysta pyta Ministra Zdrowia czy planuje działania legislacyjne polegające na nowelizacji art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne, np. poprzez rozszerzenie katalogu dozwolonej komunikacji, tak aby umożliwić uczestnictwo aptek w programach prospołecznych oraz prozdrowotnych.

- Czy Pan Minister nie uważa, iż obniżenie kosztów współpłacenia przez pacjenta za produkty nieobjęte refundacją, poprzez umożliwienie aptekom wzięcia udziału w Karcie Dużej Rodziny czy Karcie Seniora, byłoby działaniem uzupełniającym rządowe programy skierowane do rodzin wielodzietnych czy seniorów? - pyta poseł. - Czy Pan Minister nie uważa, że zakaz reklamy aptek jest zahamowaniem przejawów zdrowej konkurencji na rynku aptek?

Poseł Skutecki zastanawia się również, czy zakaz informowania o legalnie działających aptekach internetowych nie powoduje wzrostu sprzedaży sfałszowanych leków, suplementów diety czy wyrobów medycznych z nielegalnych źródeł w Internecie, które tego zakazu nie respektują?

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj