Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 6 lutego 2017

Zamiast ‘apteki dla aptekarza’ będziemy mieć ‘aptekę bez aptekarza’

– My, niżej podpisani studenci farmacji z całej Polski, pragniemy […]

– My, niżej podpisani studenci farmacji z całej Polski, pragniemy w pierwszej kolejności wyrazić podziękowanie posłom Klubu Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości, członkom Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji oraz Komisji Zdrowia, za podjęcie kwestii dotyczących przyszłości jednej z najważniejszych ścieżek zawodowych absolwentów farmacji i zmierzenia się z problemami dotykającymi polskie aptekarstwo – czytamy w liście.

Zdaniem autorów listu Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji z niezrozumiałych przyczyn, na kilkuminutowym posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2017 r., mimo pozytywnej opinii Sejmowej Komisji Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia zarekomendowała Sejmowi odrzucenie projektu w całości.

– W świetle licznych medialnych wypowiedzi przedstawicieli grupy interesów skupionej wokół tzw. sieci aptecznych, mających na celu naruszenie dobrego imienia farmaceutów oraz podważenie ich intencji, zwracamy się do Państwa z apelem – piszą studenci. – Prosimy o nieodrzucanie projektu, który ma szansę na wyeliminowanie szeregu patologicznych zjawisk na polskim rynku aptek – wymienionych w uzasadnieniu do ww. projektu oraz utrzymanie status quo umożliwiającego przeprowadzenie „dużej nowelizacji” prawa farmaceutycznego zapowiadanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Autorzy listu zwracają uwagę, że apteki ogólnodostępne są dla nich nie tylko przyszłym miejscem pracy, ale również szczególnie ważnym elementem opieki zdrowotnej, w którym chcemy się realizować zawodowo. O ich randze świadczą nie tylko zapisy prawa farmaceutycznego, czy konstytucyjne prawo do ochrony życia i zdrowia, ale przede wszystkim fakt, iż średnio dziennie odwiedza je 2 mln pacjentów.

– Chcielibyśmy, aby apteka była zawsze miejscem, w którym możemy w zgodzie z literą prawa, Kodeksem Etyki Aptekarza RP oraz własnym sumieniem wykorzystywać de lege artis całokształt wiedzy zdobytej podczas studiów – twierdzą polscy studenci farmacji i podkreślają, że tylko autonomiczna pozycja farmaceuty, pozbawiona jakichkolwiek nacisków, daje taką szansę i możliwość na optymalne zabezpieczenie interesu zdrowotnego i ekonomicznego pacjenta.

– Nie godzimy się na promowany przez wielkie sieci aptek model aptekarstwa i panującą od lat tendencję do degradacji pozycji apteki do poziomu „drogerii z lekami”, traktowania pacjentów według schematu działania barów szybkiej obsługi oraz redukowania roli farmaceutów do wysoko wykwalifikowanych kasjerów, za których wykształcenie polscy podatnicy płacą miliony złotych. Nie zgadzamy się na zmuszanie aptekarzy do stosowania agresywnych technik sprzedażowych i konieczności narzucania pacjentom wysokomarżowych parafarmaceutyków o wątpliwej skuteczności. Takie podejście powoduje, że apteka traci społeczne zaufanie oraz cechy, jakie powinno przypisywać się placówce ochrony zdrowia. Zamiast skoncentrować się na zaspokajaniu potrzeb pacjentów, staje się wyłącznie miejscem do opróżniania ich portfeli. W związku z tym sądzimy, iż propozycje zmian zawarte w poselskim projekcie są pierwszym krokiem do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i utrzymania jakości usług świadczonych w aptece – podkreślają autorzy listu.

Studenci zwracają uwagę na starzenie się polskiego społeczeństwa, wzrost zapadalności na choroby przewlekłe takie jak nadciśnienie tętnicze i cukrzyca oraz postępujące braki kadrowe wśród lekarzy. Chcą oni być wsparciem w ramach tzw. opieki farmaceutycznej i przyczyniać się do wzrostu dostępności pacjentów do fachowej, wiarygodnej wiedzy medycznej.

– Jako przyszli magistrowie farmacji chcemy wyrazić zdanie, że proponowane zmiany znacznie ułatwią prowadzenie opieki w zgodzie z jej definicją z Art. 2a pkt. 7 Ustawy o Izbach Aptekarskich i zasadami etyki zawodowej – piszą autorzy listu. – Prawdziwa opieka farmaceutyczna wiąże się z koniecznością poświęcania pacjentom większej uwagi niż kilkuminutowa porada przy okienku, edukacją oraz merytoryczną oceną przyjmowanych preparatów — a więc również i ich odradzaniu. Te elementy stoją w sprzeczności z polityką wielkich sieci aptek, gdzie interes zdrowotny pacjentów stoi nierzadko w kontrze do działalności komercyjnej. Według wizji przyświecającej niektórym sieciom, każda osoba odwiedzająca aptekę, bez względu na potrzeby zdrowotne powinna otrzymać propozycję zakupu wysokomarżowych preparatów. Z drugiej strony poświęcanie większej uwagi problemom pacjentów traktowane jest jako nie przynosząca zysku strata czasu. Chcielibyśmy, aby przykładem innych krajów Europy również w Polsce, opieka farmaceutyczna stała się silnym elementem opieki zdrowotnej.

Autorzy listu stanowczo sprzeciwiają się wielokrotnie powtarzanej tezie, jakoby zapisy projektu ustawy miałyby uderzyć w młodych farmaceutów i utrudnić im znalezienie pracy. Grupa zawodowa aptekarzy jest jedną z najmniejszych wśród zawodów medycznych, co w porównaniu z obecną ilością aptek powoduje, że to pracodawcy szukają wykwalifikowanych pracowników.

– Według aktualnych szacunków liczba magistrów farmacji przypadających na jedną aptekę wynosi 1,8 – czytamy w liście. – Oznacza to, że w naszym zawodzie praktycznie nie istnieje problem bezrobocia. Ponadto praca w aptece jest tylko jedną z możliwości wśród ścieżek rozwoju zawodowego farmaceutów, na którą zniechęceni stanem polskiego aptekarstwa coraz rzadziej się decydują.

Zdaniem studentów farmacji te dane stawiają pod znakiem zapytania zasadność dalszego, niekontrolowanego wzrostu liczby aptek. Często koncentrujących się na niewielkiej przestrzeni – otwieranych “drzwi w drzwi”, konkurujących między sobą stosowaniem m.in. dumpingu cenowego oraz omijaniem zakazu reklamy. Niczym nieskrępowany rozrost rynku spowoduje ich zdaniem, że zamiast “apteki dla aptekarza” będziemy mieć “aptekę bez aptekarza”, w której jego obecność będzie istnieć wyłącznie na papierze.

– Już teraz obowiązek obecności magistra farmacji w aptece jest lekceważony, a wielu spośród kierowników aptek figuruje w nich wyłącznie w teorii – piszą autorzy listu. – Jest to częścią bardzo niekorzystnego zjawiska maksymalnej optymalizacji wydatków, kosztem bezpieczeństwa pacjentów. Dlatego propozycje de lege ferenda w zakresie kryteriów geograficznodemograficznych, ograniczających możliwość uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki, oceniamy jako skuteczne mechanizmy ograniczające koncentrowanie się podmiotów na niewielkiej przestrzeni oraz nieuczciwą konkurencję. Proponowane rozwiązania mogą spowodować równomierne lokowanie aptek, zbliżyć apteki do pacjentów i przyczynić się do poprawienia dostępności leków w miejscach, gdzie jest to obecnie utrudnione.

Autorzy listu zapewniają, że nie są przeciwni wolności konkurencji, natomiast uważają, że w hierarchii wartości chronionych Konstytucją, prawo do ochrony zdrowia i życia obywateli, ma większe znaczenie niż wolność działalności gospodarczej. Ich zdaniem projekt nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne w bezpośredni sposób odnosi się do problemów, jakie przez lata bierności i nieudolności w egzekwowaniu niedoskonałego prawa narosły na rynku aptek. Skupienie odpowiedzialności za prowadzenie apteki na farmaceucie prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom jawnym i partnerskim, których przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek oraz wzmocnienie kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej w ramach “dużej nowelizacji” umożliwi prowadzenie efektywniejszych kontroli i skuteczne identyfikowanie nieuczciwych przedsiębiorców.

– Ponadto wszystkie proponowane zmiany nie dotyczyłyby już funkcjonujących placówek, a wyłącznie nowo otwieranych aptek. Uznajemy to, za ważny kompromis uwzględniający już istniejące sieci aptekarskie i dający proponowanym zmianom ewolucyjny charakter – przypominają studenci.

– Rozumiemy protesty, z jakimi zwracają się do Państwa przedstawiciele zagranicznych inwestorów wskazujący, że wspomniana ustawa uniemożliwi inwestowanie w polski rynek aptek – czytamy w liście. – Niemniej jednak uważamy, że promowanie patriotyzmu ekonomicznego jest ważne w tym sektorze gospodarki. Szczególnie, że końcowym beneficjentem zmian ma być polski pacjent. Zważając na nasze argumenty prosimy o ponowne, merytoryczne przeanalizowanie tego projektu i możliwość dalszych prac w komisjach sejmowych.

Źródło: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie wchodzą przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie ulegają przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ