Autor: sbort Opublikowano: 27 września 2017

Zaskakujące zmiany w aptekach już za półtora roku

Brak możliwości wycofania leku, który został błędnie wydany pacjentowi. Konieczność utylizacji nadwyżek leków po corocznym remanencie. Koniec z dzieleniem opakowań leków. To tylko kilka z możliwych efektów wprowadzenia dyrektywy fałszywkowej, z którymi już za półtora roku mogą zderzyć się polskie apteki. A wszystko po to, by pacjent miał pewność, że lek, który otrzymuje w aptece nie jest fałszywy. Już teraz eksperci wskazują, że zmiany wynikające z wprowadzania systemu, mogą jednak utrudnić pracę aptekarzy. Dyskutowano o tym niedawno na IV Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Bydgoszczy.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku wprowadza obowiązek stosowania cyfrowych mechanizmów, które utrudnią wprowadzanie sfałszowanych produktów do legalnego obrotu.

Leki, które zostają objęte systemem (większość leków dostępnych na receptę i preparaty OTC z omeprazolem), będą posiadały unikalne kody umożliwiające weryfikację ich autentyczności.

Kod taki będzie nadawany każdemu opakowaniu leku już na etapie jego produkcji, a następnie weryfikowany podczas sprzedaży w aptece. W przypadku podłożenia pod apteczny czytnik kodu, który nie figuruje w systemie, farmaceuta otrzyma komunikat o braku możliwości wydania pacjentowi leku. Poinformowana zostanie o tym również Inspekcja Farmaceutyczna. Kolejnym zabezpieczeniem, będzie brak możliwości otwarcia opakowania leku, bez konieczności jego trwałego uszkodzenia.

Podczas konferencji w Bydgoszczy o założeniach systemu opowiadał wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – mgr farm. Michał Byliniak. Zwrócił on między innymi uwagę na to, że od 2019 roku sprzedaż leku w aptece będzie równoznaczna z „wypięciem” jego kodu z systemu. W rezultacie niemożliwe stanie się sprzedanie tego samego leku po raz kolejny, ponieważ przy drugim zaciągnięciu kodu do systemu nie zostanie on rozpoznany, a farmaceuta otrzyma komunikat o próbie sprzedaży leku fałszywego.

A to może mieć kolosalne znaczenie dla aptek, które prawdopodobnie nie będą mogły wprowadzać ponownie na stan leków już raz sprzedanych, np. zwróconych przez pacjentów z powodu błędnego wydania bądź wady jakościowej.

Z tego samego powodu niemożliwe może być też wprowadzanie na stan nadwyżek leków po remanencie. Michał Byliniak uspokajał jednak, że brak opcji zwrotów jest jedną z możliwości i na dzisiaj nie wiadomo, w jakim zakresie będą ograniczenia.

Innym problemem, na który zwrócili uwagę uczestnicy piątkowej konferencji w Bydgoszczy, jest prawdopodobny brak możliwości dzielenia opakowań leków. Obecnie dość częstą praktyką aptek, jest wydawanie pacjentom kilku blistrów leku z większego opakowania – ich cena jest wtedy niższa niż równoważnego, mniejszego opakowania. Po 2019 roku uniemożliwi to konstrukcja opakowania leku, które będzie musiało zostać trwale uszkodzone w trakcie otwarcia (już teraz niektóre leki posiadają takie zabezpieczenia). Poza tym w sytuacji, gdy opakowanie leku będzie posiadało swój unikalny kod, sprzedaż jego części sprawi, że próba wydania innemu pacjentowi reszty leku zostanie potraktowana jako sprzedaż leku fałszywego, ponieważ jego kod będzie już oznaczony w systemie jako wydany.

Problem braku możliwości dzielenia opakowań, jest szczególnie istotny w przypadku refundowanych produktów leczniczych na receptę, które zgodnie z polskim prawem mogą być dzielone (antybiotyki, leki parenteralne). Czy po 2019 roku farmaceuci nie będą mogli już wydawać pacjentom pojedynczych ampułek leków i listków antybiotyku? Nad tymi problemami będzie musiała pochylić się, powołana w połowie roku, Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków. To właśnie jej zadaniem będzie wdrożenie w Polsce przepisów dyrektywy fałszywkowej (czytaj więcej: Powstała Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków).

Lista problemów, które wskazał Michał Byliniak podczas spotkania w Bydgoszczy jest jeszcze dłuższa. Okazuje się, że największym wyzwaniem będzie wdrożenie systemu do aptek szpitalnych, gdzie nadal nie zawsze obecne są komputery, a w większości placówek brak jest wystandaryzowanych systemów informatycznych. Pod znakiem zapytania stoi również szybkość przekazu danych i jakość łącz internetowych w Polsce. Przesłanie danych z apteki do europejskiej bazy kodów będzie musiało trwać maksymalnie 0,3 sekundy. Tymczasem w wielu rejonach polski dostęp do internetu możliwy jest jedynie drogą radiową, która nie gwarantuje pożądanej szybkości.

Ostatnią kwestią, którą poruszono podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Bydgoszczy, były koszty wdrożenia systemu w Polsce. Największe najprawdopodobniej poniosą producenci leków, którzy będą musieli dostosować wszystkie swoje linie produkcyjne do procesu serializacji (nadawania opakowaniom unikalnych kodów). Szacuje się, że dla jednej linii produkcyjnej, koszt ten wyniesie ok. 1 miliona euro. Wydatki czekają też apteki.

O ile niezbędny system informatyczny będzie dla nich dostępny bezpłatnie, o tyle będą musiały ponieść koszt wymiany czytników na takie, które będą odczytywały nowe kody z opakowań.

Wiceprezes NRA przekonywał jednak, że Naczelna Izba Aptekarska będzie prowadziła negocjacje z producentami tego typu urządzeń, aby zminimalizować ich koszt dla polskich aptek.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie wchodzą przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie ulegają przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz