REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 15 kwietnia 2019

Zlecenia na wyroby medyczne będą miały jednak mniej stron?

Artykuł pochodzi z serwisu

Ministerstwo Zdrowia wprowadzi zmiany w zleceniach na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Po krytyce ze strony lekarzy, pacjentów i farmaceutów, resort zdrowia zapowiedział, że zlecenia będą krótsze niż 7 stron. Projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie został kilka dni temu opublikowany w Rządowym Centrum Legislacyjnym.

Pod koniec marca w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (czytaj więcej: Jeszcze więcej pracy dla farmaceutów! Nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne…). Rozporządzenie zawiera nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Stanowi on załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Nowy wzór wywołał kontrowersje w środowisku pracowników ochrony zdrowia. Okazało się bowiem, że znacząco wzrosła ilość danych, jakie będą musiały się w nim znaleźć (czytaj więcej: NIA ostrzega: Czas obsługi w aptece wydłuży się).

Obecnie obowiązujący wzór zapotrzebowań na wyroby medyczne ma dwie strony (jedna kartka). W aptece uzupełniane jest zaledwie kilka rubryk (część V, czyli połowa drugiej strony). Nowy wzór zapotrzebowania liczy sobie 6 stron (7 z objaśnieniami). Pracownik apteki będzie miał za zadanie wypełnienie aż 3 z nich (strony 4-6) (czytaj więcej: Pacjenci też krytykują nowe wzory zleceń na wyroby medyczne…).

REKLAMA

Ministerstwo zdrowia nie pozostało obojętne na krytykę ze strony pacjentów, lekarzy i farmaceutów. W rezultacie zapowiedziano zmiany.

REKLAMA

– Przeanalizowaliśmy uwagi środowiska dotyczące zleceń na wyroby medyczne i dokonaliśmy zmian w projekcie  – stwierdził wiceminister Janusz Cieszyński w rozmowie z serwisem Polityka Zdrowotna.

Projekt zmian już opublikowany

W piątek do konsultacji publicznych oddano projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest usprawnienie procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne poprzez zmianę regulacji dotyczących realizacji zleceń.

– Wprowadzone ułatwienia dotyczyć będą zarówno pacjentów, jak i wystawiających oraz realizatorów zleceń. Uwzględniają one zarówno postulaty pacjentów, jak i Naczelnej Izby Lekarskiej oraz przedsiębiorców funkcjonujących w branży wyrobów medycznych – czytamy w uzasadnieniu.

Aby uprościć wystawianie zleceń na wyroby medyczne, w sytuacji, gdy podlegać będą one weryfikacji przez NFZ za pośrednictwem systemów informatycznych NFZ, zaproponowano wprowadzenie dla ministra właściwego do spraw zdrowia fakultatywnego upoważnienia do wydania rozporządzenia określającego uproszczone, w stosunku do wzoru określonego na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy o refundacji, wzory zleceń.

– Uproszczone wzory zleceń będą mogły obejmować węższy zakres danych, które są konieczne do wpisywania na zleceniu przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, np. tylko numer PESEL świadczeniobiorcy oraz imię i nazwisko (bez konieczności wskazywania jego innych danych) bądź będą dotyczyły wyłącznie określonego rodzaju wyrobu medycznego, np. soczewek, protez, umożliwiając tym samym pominięcie pewnych danych charakterystycznych dla innego rodzaju wyrobów medycznych. Ogólny wzór zlecenia określony na podstawie art. 38 ust. 7 będzie zawierać natomiast pełen zakres informacji oraz odniesienie do różnych rodzajów wyrobów medycznych. Dodatkowo, w art. 38 ust. 7b ustawy o refundacji, proponuje się, aby uproszczone wzory nie mogły być stosowane w przypadku gdy weryfikacja zleceń odbywać będzie się bez pośrednictwa systemów informatycznych NFZ – czytamy w uzasadnieniu.

Zlecenia ważne 12 miesięcy

Ponadto zaproponowano się zmianę polegającą na określeniu, że zlecenia na wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, zamiast na okres realizacji.

– Rezygnacja z pojęcia okres realizacji pozwoli usunąć wątpliwości co do możliwości realizacji zlecenia w okresie jego ważności. W związku bowiem ze zmianą art. 38c ust. 2 ustawy o refundacji, kluczowy dla oceny ważności zlecenia będzie moment przyjęcia danego zlecenia do realizacji. Jednocześnie, w art. 38d ust. 1 i 3 dokonuje się zrównania okresu, na jaki mogą być wystawiane zlecenia na wyroby medyczne. W związku z powyższym również zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy (zamiast 6 miesięcy), jednakże tylko wówczas gdy weryfikacja zlecenia odbędzie się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ – czytamy w uzasadnieniu.

Dodatkowo, w przypadku zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, zaproponowano, aby jednorazowa realizacja takiego zlecenia mogła dotyczyć maksymalnie okresu 6 miesięcy.

Źródło: ŁW/RCL/ Polityka Zdrowotna

dokument389777

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ