REKLAMA
Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 21 grudnia 2018

„Znaczenie więcej niż medycyna” – IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych

Artykuł pochodzi z serwisu
W dniach 7-8 marca 2019 r. w Katowicach odbędzie się IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC). Konferencja po raz kolejny stanie się miejscem wielosektorowej debaty środowiska medycznego.

Tematyka

W trakcie konferencji zostanie poruszona różnorodna tematyka nad którą debatować będą krajowi konsultanci w dziedzinie medycyny, prorektorzy uniwersytetów medycznych i  dyrektorzy szpitali.

Na program Kongresu składają się sesje w pięciu głównych blokach tematycznych:

I. Polityka zdrowotna
II. Finanse i zarządzanie
III. Terapie
IV. Nowe technologie w medycynie
V. Edukacja

REKLAMA

I. Polityka zdrowotna

REKLAMA
 • Sesja inauguracyjna. Kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • Deficyty kadrowe w polskiej medycynie – jak sprostać temu wyzwaniu
 • Środki finansowe przeznaczone na opiekę zdrowotną w ostatniej dekadzie – czy przełożyły się na jakość leczenia i rokowanie chorych?
 • Medycyna publiczna i niepubliczna – nadzieje czy zagrożenia?
 • Osoby starsze w systemie opieki zdrowotnej i społecznej
 • Ratownictwo medyczne – zdążyć przed tragedią
 • Opieka pielęgniarska w Polsce
 • Polski szpital 2019 – cz. I – lecznictwo stacjonarne w polskim systemie ochrony zdrowia
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Koordynowana opieka zdrowotna w Polsce – nowa jakość czy substytut?
 • Programy polityki zdrowotnej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – w drodze do najbardziej skutecznych rozwiązań
 • Polityka lekowa w Polsce – strategiczny dokument i systemowe realia
 • Wyroby medyczne – ocena technologii, finansowanie, dostępność
 • Medycyna pracy – dziś i jutro

II. Finanse i zarządzanie

 • Mapy potrzeb zdrowotnych – nowe otwarcie
 • Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent
 • Polski szpital 2019 cz. II – wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania szpitalami
 • Wynagrodzenia w ochronie zdrowia
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna
 • Komunikacja w ochronie zdrowia – od rejestracji w poradni, rozmowy z pacjentem, do mediów społecznościowych
 • Przemysł farmaceutyczny – czy jego potencjał jest w pełni wykorzystywany przez polską gospodarkę?
 • Organizacja leczenia onkologicznego – wybrane zagadnienia

III. Terapie

 • Sesja Wojskowego Instytutu Medycznego – cz. I
 • Sesja Wojskowego Instytutu Medycznego – cz. II
 • Onkologia w Polsce – wybrane zagadnienia terapeutyczne
 • Medycyna hiperbaryczna
 • Przewlekłe schorzenia kończyn dolnych
 • Leczenie udaru mózgu w Polsce
 • Choroby przewlekłe – kto i jak ma leczyć pacjentów z tymi chorobami?
 • Okulistyka – wybrane zagadnienia
 • Ginekologia i położnictwo, opieka okołoporodowa
 • Diabetologia – edukacja, profilaktyka, leczenie
 • Kardiologia – system i medycyna
 • Wybrane choroby płuc
 • Współchorobowość depresji – sesja interdyscyplinarna
 • Choroby mediowane immunologicznie – problem nie tylko dla jednego specjalisty
 • Nieinfekcyjne choroby przewlekłe (NCD) – wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej
 • Efektywna rehabilitacja jako wynik współpracy lekarza, fizjoterapeuty i pacjenta. Praktyka terapeutyczna a rozwiązania w systemie ochrony zdrowia
 • Choroby rzadkie – katalog rozwiązań, na które czekają pacjenci, ich rodziny i środowisko lekarskie
 • Stwardnienie rozsiane – możliwości terapeutyczne i docelowy model organizacyjny opieki nad pacjentami z SM w Polsce
 • Schorzenia kręgosłupa jako wyzwanie terapeutyczne w ortopedii XXI wieku

IV. Nowe technologie w medycynie

 • Przełom, innowacja a nowość w farmacji i medycynie
 • Możliwości współczesnej diagnostyki obrazowej
 • Rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze wyrobów medycznych
 • Telemedycyna w Polsce. Koniec początku czy początek końca?
 • E-zdrowie, czyli łańcuch wyzwań
 • Oblicza cyfrowej rewolucji w sektorze medycznym
 • Start-upy w medycynie

V. Edukacja

 • Szczepienia ochronne – dobro indywidualne czy publiczne?
 • Edukacja onkologiczna
 • Endokrynologia – wybrane zagadnienia terapeutyczne – sesja edukacyjna dla pacjentów
 • Profilaktyka wybranych chorób i edukacja zdrowotna – nadal mamy wiele do zrobienia
 • Medycyna, etyka, prawo – wykłady ekspertów i dyskusja z udziałem publiczności
 • Borelioza – dylematy terapeutyczne
 • Alkoholowy Zespól Płodowy (Fetal Alcohol Syndrome – FAS)
 • Radiologia – o czym powinni wiedzieć pacjenci i specjaliści

 

Nowe technologie w kardiologii

Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy IV edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, będzie towarzyszyła II Konferencja Nowych Technologii w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC), co umożliwi uczestnikom zapoznanie się z najnowszymi technologiami i możliwościami w dziedzinach medycyny sercowo – naczyniowej.

 

STURT-UP-MED

W trakcie konferencji odbędzie się również konkurs mający na celu wybór i wyróżnienie najbardziej kreatywnych autorów nowatorskich, a zarazem efektywnych projektów obejmujących szeroko rozumiane technologie medyczne, zarówno lekowe, jak i nielekowe (w tym m.in. wyroby medyczne, rozwiązania z zakresu diagnostyki i technologii teleinformacyjnych), a także innowacje organizacyjne usprawniające funkcjonowanie różnych obszarów systemu opieki zdrowotnej.

 

Więcej o kongresie znajdziesz na : www.hccongress.pl/2019/pl

 

Źródło: www.hccongress.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz