Znamy treść nowelizacji Pf: apteka co 500 metrów | farmacja.pl

Znamy treść nowelizacji Pf: apteka co 500 metrów

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-12-08 15:45:06 /

Na stronach sejmowych opublikowano treść projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego, której zadaniem jest uregulowanie rynku aptecznego. Projekt nieco różni się od zaproponowanego pod koniec października.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutycznego, który został przedłożony 7 grudnia w biurze Marszałka Sejmu nieco różni się od tego, który przedstawiono podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego pod koniec października. To efekt opinii i uwag, jakie przez ostatni miesiąc były składane pod jego adresem. Zmieniła się też jego objętość, która z dwóch stron wzrosła do pięciu.

Główne założenia projektu pozostały takie same. Właścicielem apteki będzie mógł być tylko farmaceuta, który będzie mógł prowadzić maksymalnie 4 apteki. Zawężono jednak kryterium demograficzne mówiące, że apteki nie można otworzyć, jeśli na dzień złożenia wnioski liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę wynosi co najmniej 3000 osób. Wcześniej kryterium demograficzne dotyczyło województwa. Kryterium demograficzne będzie też połączone z geograficznym i odległość nowej apteki od istniejących nie będzie mogła wynosić mniej niż 500 metrów w linii prostej i liczona będzie od wejścia do sali ekspedycyjnej apteki.

Ograniczenie demograficzne nie będzie stosowane, jeśli jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliżej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do sal ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co najmniej 1000 metrów lub gdy z wnioskiem o udzielenie zezwolenia występuje podmiot, który nabył całą aptekę ogólnodostępną, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, od spadkobiercy podmiotu posiadającego zezwolenie i adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie.

Według nowego projektu, prawo do posiadania apteki będą mieli tylko farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki jawne i spółki partnerskie, których przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.
Posłowie PiS proponują też, by cofać zezwolenie na prowadzenie apteki w przypadku utraty prawa wykonywania zawodu przez farmaceutę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnika lub partnera spółki, jeśli spowodowałoby to brak możliwości prowadzenia apteki przez ten podmiot. Powyższa przesłanka cofnięcia zezwolenia, ma mieć zastosowanie do zezwoleń wydanych po dniu wejścia w życie ustawy.

Doprecyzowano też kwestie dotyczące dziedziczenia. Zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygaśnie w przypadku śmierci osoby fizycznej, jeżeli chociażby jeden z jej spadkobierców jest farmaceutą. Osoba taka, będzie obowiązana wystąpić do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o dokonanie zmiany w zezwoleniu w zakresie określenia podmiotu, na rzecz którego zostało wydane, w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci właściciela apteki. W przypadku, gdy spadkobierca nie wystąpi o dokonanie zmiany w zezwoleniu wygasa ono z dniem następującym po ostatnim dniu terminu na złożenie wniosku.

W przypadku decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wydać zgodę na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia. Decyzja zawiera wykaz produktów leczniczych, obejmujący w odniesieniu do każdego produktu: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, liczbę opakowań, postać farmaceutyczną, kod identyfikacyjny EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, numer serii oraz datę ważności.

Projekt nowelizacji można znaleźć pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-424-2016

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj