REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 15 października 2020

ZOIA porządkuje zasady wydawania rękojmi na kierownika apteki

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

W związku z koniecznością właściwego procedowania składanych do biura izby wniosków o rękojmię na kierownika apteki, niezbędne jest złożenie wniosku, który zawiera wszystkie dane potwierdzające posiadane uprawnienia. Zwracamy uwagę, że w interesie farmaceuty jest uzyskanie od pracodawcy dokumentów w formie, która w sposób jednoznaczny opisuje zakres i okres pełnienia obowiązków. Jest to szczególnie istotne w przypadku ubieganie się o stanowisko kierownika po raz pierwszy – informuje prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Wojciech Chmielak.

W tym celu ZORA podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska, które powyższe kwestie porządkuje i ułatwi farmaceutom składanie właściwie uzupełnionych dokumentów. Co z niego wynika?

Staż pracy w pełnym wymiarze

Do uzyskania rękojmi należytego prowadzenia apteki magister farmacji zobowiązany jest wykazać i udokumentować niezbędny staż pracy w aptece w charakterze farmaceuty. Musi to być praca w pełnym wymiarze czasu przez co najmniej 5 lat lub w przypadku farmaceuty posiadającego specjalizację z zakresu farmacji aptecznej, przez co najmniej 3 lata (czytaj również: Rękojmia kierownika apteki a (NIA) zależność farmaceuty).

REKLAMA

– W interesie farmaceutów jest przedstawienie Okręgowej Radzie Aptekarskiej dokumentów, których forma i treść będą jednoznacznie potwierdzały posiadanie przez farmaceutę odpowiedniego stażu pracy w aptece – czytamy w stanowisku.

REKLAMA

Zgodnie z jego treścią do stażu pracy w aptece w charakterze farmaceuty zalicza się udokumentowany okres faktycznego wykonywania zawodu w pełnym wymiarze czasu pracy tj. co najmniej osiem godzin dziennie w co najmniej pięciodniowym tygodniu pracy. Wykonywanie zawodu farmaceuty w wymiarze niższym niż 8 godzin na dobę przez co najmniej pięć dni w tygodniu kalendarzowym jest niewystarczające do zaliczenia tego okresu w pełnym wymiarze jego trwania do stażu pracy. Jednocześnie wykonywanie zawodu w wymiarze przekraczającym wymiar 1 etatu w danym okresie czasu nie skraca ustawowego okresu pracy (5 lat albo 3 lat w odniesieniu do farmaceuty posiadającego specjalizację z farmacji aptecznej) niezbędnego do uzyskania uprawnień kierownika apteki. I to niezależnie czy farmaceuta wykonuje zawód w jednej czy kilku aptekach, oraz czy wykonuje zawód pracując na rzecz jednego czy kilku pracodawców (czytaj również: Izba aptekarska odmówiła rękojmi kierowniczce apteki sieciowej. Sąd uznał, że doszło do naruszenia prawa).

Warunkiem zaliczenia do stażu pracy okresu wykonywania zawodu farmaceuty na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług, kontrakt menedżerski, itp.) lub okresu prowadzenia apteki we własnym imieniu, jest przedłożenie dokumentów, które będą wskazywać co najmniej na: charakter (stanowisko) wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz przerwy w jej wykonywaniu, w trakcie obowiązywania w/w. umowy.

Co z przerwami w wykonywaniu zawodu?

Do stażu pracy farmaceuty zalicza się okres faktycznego wykonywania zawodu w aptece, począwszy od dnia, w którym farmaceuta uzyskał prawo wykonywania zawodu. Wszelkie wcześniejsze okresy pracy w aptece, przed uzyskaniem prawa wykonywania zawodu, nie są zaliczane do stażu pracy na kierownika apteki.

– Do stażu pracy wlicza się okres urlopu wypoczynkowego w wymiarze przewidzianym w Kodeksie pracy, niezależnie czy farmaceuta wykonuje pracę w aptece na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej – czytamy w stanowisku.

Jednocześnie do stażu pracy farmaceuty nie wlicza się okresów korzystania ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, a także okresów urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę, okresów czasowej niezdolności do pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem wynikających z Kodeksu pracy, jak również urlopu wychowawczego oraz każdego innego przypadku faktycznego nieświadczenia usług w aptece przez farmaceutę. Każda przerwa z wyżej wskazanego tytułu, pomimo formalnego zatrudnienia farmaceuty w aptece, przedłuża okres o liczbę dni przerwy (czytaj również: Nowe zasady stwierdzania rękojmi należytego prowadzenia apteki w Wielkopolsce).

Wyjątkiem jest okres, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, tj. okres choroby pracownika, za który pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę od pracodawcy. Do stażu pracy zalicza się maksymalnie 33 dni choroby pracownika, w roku kalendarzowym, niezależnie od wieku pracownika.

Cała treść stanowiska dostępna poniżej.

Źródło: ŁW/ZOIA


456_uchwala_stanowisko

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych