Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 25 stycznia 2017

ZPP: Debata medialna została całkowicie zdominowana przez Naczelną Izbę Aptekarską i jej niebezpieczne pomysły

– ZPP już od wielu miesięcy staje w obronie polskich […]

– ZPP już od wielu miesięcy staje w obronie polskich przedsiębiorców i konsumentów po tym jak stało się jasne, że cel drastycznych ograniczeń w obrocie pozaaptecznym lekami bez recepty jest czysto biznesowy i ma na celu poprawę sytuacji finansowej aptekarzy kosztem wszystkich pozostałych uczestników tego rynku – można przeczytać w stanowisku organizacji. – Na początku 2016 roku debata medialna została całkowicie zdominowana przez Naczelną Izbę Aptekarską i wydaje się, że całej narracji uległo niestety Ministerstwo Zdrowia, które zadeklarowało chęć wsparcia korporacji aptekarskiej w dążeniu do ograniczania konkurencji ręką regulatora.

Związek w kontekście obrotu pozaaptecznego krytykuje nowy wykaz substancji, które będą mogły być dostępne w sklepach lub na stacjach benzynowych. Zdaniem ZPP z rynku będzie musiało zniknąć 90% asortymentu.

– Projekt rozporządzenia został skonstruowany w taki sposób, że tracą wszyscy, zyskują tylko aptekarze – pisze ZPP. – Można wnioskować, że nie mają tu znaczenia utrudnienia dla pacjentów – konsumentów skoro dzięki takim rozwiązaniom jest szansa na zwiększenie przychodów aptek. Aby aptekarze mogli zyskać trzeba było jednak komuś zabrać więc należy zdawać sobie sprawę, że Ministerstwo Zdrowia tym projektem uderzy w polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców kolejną najpoważniejszą wadą zaprezentowanego projektu są przepisy Rozporządzenia, które naruszają prawa największych poszkodowanych przez tą nowelizację tj. dystrybutorów produktów leczniczych w obrocie pozaaptecznym. Pominięci z premedytacją lub nie, ale efekt może być taki, że jeśli Ministerstwo przyjmie rozporządzenie w obecnym kształcie to z dnia na dzień doprowadzi do bankructwa całą branżę, składającą się z polskich przedsiębiorców, którzy w żadnym wypadku nie zasłużyli na takie traktowanie.

– W proponowanym projekcie detalistom przyznano 12-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie się do proponowanych rozwiązań. Jeśli dystrybutorzy nie otrzymają przynajmniej takiego samego okresu przejściowego, to w ciągu miesiąca od ogłoszenia rozporządzenia będą zmuszeni zamknąć swoje przedsiębiorstwa. Dystrybutorzy czują się nie tylko pominięci w proponowanym projekcie rozporządzenia, ale wręcz oszukani przez aktualny rząd, który realizując Plan Odpowiedzialnego Rozwoju miał wspierać podmioty takie jak te reprezentowane przez dystrybutorów. Co więcej samo Ministerstwo Zdrowia poprzez rozporządzenie z 13 marca 2015 roku zachęciło dystrybutorów do poczynienia znaczących inwestycji mających na celu przystosowanie firm do Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, teraz proponuje z kolei regulację, która ma zniszczyć cały ich dotychczasowy dorobek, doprowadzić do zwolnień pracowników oraz strat dla Skarbu Państwa – uważa ZPP.

Według wyliczeń organizacji ceny za tabletkę w mniejszych opakowaniach, które będą dopuszczone do sprzedaży zgodnie z projektowanym Rozporządzeniem wzrosną o około 20 % – 40 %. Obliczenia były oparte o różnice w koszcie jednostkowym pomiędzy opakowaniem najbliższym spełnieniu wymogów, a kolejnym większym.

ZPP uważa, że dzięki jej konsekwentnym działaniom udało się w końcu zrównoważyć debatę w mediach i pokazać Polakom, że temat ten ma drugie dno.

– Ubolewamy jedynie, że korporacja aptekarska do dzisiaj nie przedstawiła badań wykazujących na zależność pomiędzy miejscem zakupu a przedawkowaniem leków, co jest niezwykle ważne w kwestii niniejszych zapisów projektowanego Rozporządzenia – czytamy w stanowisku.

Źródło: ZPP

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz